Displaying 1-14 of 14 results.

ภาพประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงาน 'ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์' เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านรายละเอียด
View: 15748 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 9 พ.ย. 2560


จ้างจัดนิทรรศการงาน RU Road Show 2017
อ่านรายละเอียด
View: 108 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ก.ค. 2560


สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงานอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "จากปากกาสู่พู่กัน สร้างสรรค์ด้วยจงรักและภักดี" ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560
อ่านรายละเอียด
View: 136 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 29 เม.ย. 2560


มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560
อ่านรายละเอียด
View: 166 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ก.ค. 2560


การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่าง ๆ
อ่านรายละเอียด
View: 895 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 4 เม.ย. 2560


โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ขอประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียด
View: 454 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 24 เม.ย. 2560


โครงการรัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) ขอประกาศปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียด
View: 598 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 พ.ค. 2560


การรับ ตารางสอบไล่ ภาค 2/2559
อ่านรายละเอียด
View: 3687 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 7 เม.ย. 2560


งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเรื่อง “การศึกษาระยะยาวของกลุ่มประชาการชายที่มีเพศ สัมพันธ์กับชาย และผู้หญิงข้ามเพศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง”
อ่านรายละเอียด
View: 279 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 18 เม.ย. 2560


ประกาศรับสมัครผู้สนใจเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
อ่านรายละเอียด
View: 488 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 5 เม.ย. 2560


เขิญร่วมโครงการอบรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
อ่านรายละเอียด
View: 988 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 2 มิ.ย. 2560


การประชุมวิชาการ "การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7"
อ่านรายละเอียด
View: 615 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 28 มิ.ย. 2560


กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบมรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3, 4 และ 5 ฟรี!!!
อ่านรายละเอียด
View: 2904 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 12 พ.ค. 2560


ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียด
View: 81326 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.ค. 2560